Bosch tr 12 инструкция: Инструкция на Регулятор комнатной температуры TR 12 бренда Bosch

Содержание

Bosch TR 12 инструкция для автоматики

Bosch Thermotechnik GmbH

Sophienstrasse 30-32

D-35576 Wetzlar

www.bosch-thermotechnology.com

Latviski

Telpas temperatras regulators divpoz¥ciju deg∫a

regulï‰anai vienpakÇpju apkures iekÇrtÇs,

cirkulÇcijas sk¿a vad¥bai u. c.

·o aparÇtu dr¥kst instalït tikai speciÇlists,

ievïrojot apvalka vÇkÇ eso‰o shïmu. Ievïrot

spïkÇ eso‰os dro‰¥bas noteikumus.

AizsargizolÇcija atbilst pras¥bÇm (pïc

VDE 0100),ja tiek montÇta uz gludas,

nevado‰as un nedego‰as pamatnes.

Neatkar¥gi montïjamais telpas temperatras

regulators paredzïts temperatras regulï‰anai

tikai sausÇs, slïgtÇs telpÇs. Bez tam, saska¿Ç ar

VDE 0875 resp. EN 55014 tas neizraisa

radiosignÇlu traucïjumus un darbojas atbilsto‰i

darb¥bas

veidam 1 C.

Pie∫aujamais relat¥vais gaisa mitrums telpÇ:

max 95 %, bez kondensÇta.

GrieÏot temperatras ieregulï‰anas pogu ar

roku, slïguma punkts ir zemÇk nekÇ tad, ja

temperatras regulators darbojas patstÇv¥gi. _ 95

%

`abcdce’Jfghijbkl

‘mnofghp[2_q 1-2 r’s

tuvwxS

2

6 720 610 118-02.1O

3

6 720 610 118-03.1O

60 mm

1

75 mm

75 mm

27,5 mm

0,3 m0,3 m

1,2 – 1,5 m

0,6 m

6 720 610 118-01.1O

Монтаж

Mounting

MontaÏa

Montaje

Συναρμολγηση

Montaj

Montagem

Montaj

Montaz

MontáÏ

Namestitev

Szerelés

MontáÏ

MontaÏa

Монтаж

MontÇÏa

(-$(-$

(-$(-$

Електрическо свързване

Electrical Connection

Elektriãno prikljuãivanje

Conexión eléctrica

Ηλεκτρική σύνδεση

Conexiune electricå

Ligação eléctrica

Elektrik Baπlant∂s∂

Przylacze elektryczne

Elektrické pfiipojení

Elektriãna prikljuãitev

Elektromos csatlakoztatás

Elektrické pripojenie

Elektriãni prikljuãak

Электрическое подсоединение

Elektriskais pieslïgums

7sy”$7sy”$

7sy”$7sy”$

Настройка

Adjustment

Pode‰avanje

Ajuste

Ρύθμιση

Setare

Comando

Ayar

Obsluga

Nastavení

Nastavitev

Beállítás

Nastavenie

Pode‰avanje

Регулировка

Ieregulï‰ana

z{z{

z{z{

°C min: 1 . .. 6 = 5 °C … 30 °C

°C max: 1 … 6 = 5 °C … 30 °C

N 1 2

RF

0-1

TR 12

N

230 V – AC

min. 1,5 mm

2

max. 10(4) A

L

6 720 610 118-04.1O

4

°C max

°C min

6 720 610 118-05.1O

5

TR 12

6 720 610 134-00.3O

6 720 641 215

(2009/09)

Комнатный регулятор BOSCH TRZ 12-2

(скачивание инструкции бесплатно)

Формат файла: PDF

Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.

Дополнительно: Чтение инструкции онлайн

 

TRZ 12-2

6 720 

610 625-00.1R

 

Polski 

 

 

 

2

 

âesky

 

 

 

 

9

 

Slowensko 

 

 

 

15

 

Magyar

 

 

 

 

21

 

Slovensky

 

 

 

 

28

 

Hrvatski

 

34

 

Latviski

 

41

 

Eesti keel

 

47

 

Lietuvi˜ klb.

 

54

 

По русски

 

61

 

6 720 610 668 (01.08) OSW

 

OBJ_DOKU_6720610668_01.fm  Page 1  Monday, September 17, 2001  8:43 AM

Страница:
(1 из 13)

навигация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Оглавление инструкции

 • 3 Aptarnavimas
  • CÓ‰ÂðʇÌËÂ
  • ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
 • 1 ï‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË ð„ÛÎflÚÓð‡
 • 2 ìÒÚ‡Ìӂ͇
  • 2.1 åÓÌÚ‡Ê
  • 2.2 ùÎÂÍÚðÓÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ
  • 2.3 á‡ÏÂ̇ ·‡Ú‡ðÂÈ (‡Î͇ÎËÌÓ‚˚È ÚËÔ LR 6)
   • èðË ÔÓ˜ÚË ÔÛÒÚ˚ı ·‡Ú‡ðÂflı:
   • èðË Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÂÏÍÓÒÚË ·‡Ú‡ðÂÈ:
 • 3 é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
  • 3. 1 èÂðÂÍβ˜‡ÚÂθ ðÂÊËÏÓ‚ ð‡·ÓÚ˚ (16)
  • 3.2 ä·‚˯‡ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÌÓ„Ó ðÂÊËχ ECO (15)
  • 3.3 èðÓ„ð‡ÏÏËðÓ‚‡ÌËÂ
   • 3.3.1 ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰Ìfl ̉ÂÎË Ë ‚ðÂÏÂÌË
   • 3.3.2 ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl („ðÛÔÔ˚ P1…P6)
    • ÇÍβ˜ÂÌËÂ/‚˚Íβ˜ÂÌË „ðÛÔÔ
    • àÁÏÂÌÂÌË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ð„ÛÎËðÓ‚ÓÍ
   • 3.3.3 ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ‰ÌÂÈ
   • 3.3.4 ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ð„ÛÎËðÓ‚ÓÍ�(19)
   • 3.3.5 ìðÓ‚Â̸ ÒÔˆˇÎËÒÚ‡
    • ä‡ÎË·ðӂ͇ ‰‡Ú˜Ë͇ ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð˚ ÔÓÏ¢ÂÌËfl
    • ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÁÓÌ˚ ̘ۂÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚË
 • Dodatek/Pfiíloha/Príloha/Függelék/Dodatek/Dodatak/ Pielikums/Lisa/Priedai/èðËÎÓÊÂÌËÂ

BOSCH TRZ 12-2 РУКОВОДСТВО Pdf Скачать

 • страница из 84

 • Содержание
 • Оглавление
 • Закладки

Содержание

 • Содержание

 • Инструкции по технике безопасности

 • Детали устройства

 • Другие детали

 • Установка

 • Электрические соединения
 • Крепление

 • Замена батарей

 • Эксплуатация

 • Органы управления

 • Переключатель режимов

 • Программирование

 • Использование экономичного режима

 • Кнопка ECO (15)

 • Установка времени

 • Вход в программу нагрева

 • Активация/деактивация групп

 • 9 0018 Изменение основных настроек

 • Вход в программу «Отпуск»

 • Возврат к настройкам по умолчанию

 • Установка дифференциала переключения

 • Функции техника

Реклама

Доступные языки

 • RU
 • ТР
 • Франция
 • ЕС
 • DE
 • ЭТО
 • Нидерланды
 • ПТ
 • ДЗ
 • ГР
 • АНГЛИЙСКИЙ, стр. 8
 • ТУРЧЕ, Сайфа 47
 • ФРАНЦИЯ, стр. 14
 • ESPAÑOL, страница 21
 • ДОЙЧ, стр. 2
 • ИТАЛЬЯНО, страница 28
 • ГОЛЛАНДСКИЙ, страница 41
 • ПОРТУГ, страница 35
 • ДАНСКАЯ, сторона 53
 • ΕΛΛΗΝΙΚΆ, σελίδα 59
 • РОМАНА, страница 67

TRZ 12-2

Немецкий

Английский

Французский

Испанский

Итальянский

Португальский

2 900 05

Nederlands

8

Türkçe

14

Dansk

21

Ελληνικά

900 04 28

Романете

35

41

47

53

59

67

73

Предыдущая страница

Следующая страница

Содержание

Краткое содержание Bosch TRZ 12-2

Об Alstom

Перейти к основному содержанию Перейти к навигации Перейти к поиску

Поиск

1 04

Читать далее

2 04

Читать далее

3 04

Читать далее

4 04

Читать далее

Основные моменты

Пресс-релизы 25 мая 2023 г.

Alstom построит интегрированную систему метро для города Клуж-Напока в Румынии

Пресс-релизы 10 мая 2023 г.

Становясь сильнее, Alstom показывает хорошие результаты за 2022/23 финансовый год на растущем рынке железнодорожных перевозок

Пресс-релизы 05 мая 2023 г.

Alstom укрепляет свою руководящую команду назначением нового исполнительного вице-президента и финансового директора, а также нового директора по персоналу.

Пресс-релизы 27 апр 2023

Alstom поставит новые трамваи Citadis в Тулузу, Брест и Безансон в рамках группового заказа

Пресс-релизы 26 апр 2023

Alstom поставит 60 дополнительных поездов RER NG для линий RER D и RER E в регионе Иль-де-Франс

Пресс-релизы 25 апр 2023

Alstom поставит 34 трамвая Citadis и проведет техническое обслуживание для Квебека, Канада
Все новости и пресс-релизы

Предстоящие События

июнь 04-07

Барселона, Испания

Глобальный саммит общественного транспорта UITP 2023 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *